2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

Piano festival 2013

02-12
03-12
04-12
05-12
06-12
07-12
08-12
masterclass-Strukov
masterclass-Dang-Thai-Son-03-12
masterclass-Chauzu-06-12
lectures
lecture-recital
artist-conversation
 
 
THÁNG 12 | 2013
Số lượt truy cập 79724